donderdag 2 april 2020

Maatregelen CKE verlengd tot en met zondag 10 mei

update corona-virus 2/4

 

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 2 april 2020

Maatregelen CKE verlengd tot en met zondag 10 mei

Door de verscherpte en verlengde kabinetsmaatregelen van maandag 23 maart en dinsdag 31 maart tegen verspreiding van het coronavirus heeft de directie van CKE besloten om onze huidige maatregelen te verlengen tot en met zondag 10 mei. CKE volgt hierin de maatregelen die gelden voor scholen. Dat betekent dat alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd komen te vervallen tot en met de meivakantie. Ook is het CKE-pand aan de Pastoor Petersstraat 180 tot die datum gesloten.

Natuurlijk hebben deze maatregelen veel gevolgen voor onze enthousiaste cursisten, amateurkunstverenigingen, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners, en ook voor onze medewerkers. In dit bericht zetten we op een rijtje wat dit betekent voor onze relaties, want kunst en cultuur inspireert en verbindt in alle tijden. 


Wat betekent het voor onze activiteiten tot de meivakantie?
Nu alle reguliere activiteiten van CKE zijn geannuleerd, bieden we wel activiteiten aan in een alternatieve vorm. Allereerst bieden docenten zo veel mogelijk alternatieve werkvormen aan voor de cursisten, via digitale kanalen of thuisstudiemateriaal. Ook worden, waar mogelijk, alternatieve activiteiten in de wijken en het onderwijs aangeboden.

 

Wat betekent het voor onze activiteiten na de meivakantie?
Als de kabinetsmaatregelen verruimd worden en we weer reguliere activiteiten gaan aanbieden, dan informeren we je hier verder over.

 

Tot zomervakantie geen bijeenkomsten en evenementen
We organiseren tot aan de zomervakantie geen bijeenkomsten en evenementen meer en dat geldt ook voor bijeenkomsten en evenementen die we samen met andere partijen organiseren. Dus geen activiteiten voor amateurkunst(verenigingen) of Café C Live! Wel is externe verhuur van ruimten mogelijk vanaf maandag 11 mei.

 

Wat betekent dat voor jou?
Onze online dienstverlening gaat door via onze website www.cke.nl en per mail kun je ons bereiken. We zijn telefonisch beperkt bereikbaar, lees daarvoor het bericht over onze bereikbaarheid op de website.

Houd de website van CKE in de gaten voor de meest actuele informatie.


Veel dank voor je begrip. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE - 2 April 2020

Coronavirus measures at CKE extended up to and including Sunday 10 May

Due to the strengthened and extended anti-corona measures of the government of Monday 23 March and Tuesday 31 March, the CKE management has decided to extend the current measures up to and including Sunday 10 May. CKE hereby follows the measures that apply to schools. This means that all lessons, courses and activities organised by, at or on behalf of CKE will be cancelled until the end of the May school holidays. Furthermore, the CKE premises at 180 Pastoor Petersstraat will be closed until that date.

These measures will of course have many consequences for our enthusiastic students, amateur art associations, educational institutions and cooperation partners, as well as for our employees. With this letter we aim to clarify the consequences for our students, because art and culture inspires and connects at all times.


How does this affect our activities until the end of the May school holidays?

Now that all regular activities at CKE have been cancelled, we are offering activities in an alternative form. Firstly, teachers offer students as many alternative forms of lessons as possible, either through digital channels or with home study material. Where possible we also provide alternative activities in neighbourhoods and in educational institutions.

 

How does this affect our activities after the May school holidays?

As soon as the government’s measures are loosened up and we can resume offering our regular activities again, you will be informed about this.

 

No meetings and events until the summer holiday

We will not be organising any meetings and events until the summer holiday, this also applies to meetings and events which we organise together with other parties. This also means there will be no activities for amateur art associations or Café C Live! External rental of rooms, however, is possible from Monday 11 May.

 

How does this affect you?

Our online services will continue as usual, through our website www.cke.nl and by e-mail. You can read more about our limited telephone access on our website.

Check our website regularly for the latest news from CKE at www.cke.nl.


 
Thank you very much for your understanding. We wish everyone all the best in these times. Take good care of yourselves and each other.

Kind regards,

Management and staff of CKE

 


Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 16 maart 2020

CKE annuleert alle lessen, cursussen en activiteiten tot en met maandag 6 april

 

Het kabinet heeft inmiddels weer nieuwe maatregelen voor iedereen in Nederland afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus t/m 6 april. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers.
De directie van CKE verlengt daarom de huidige annulering van alle activiteiten tot en met maandag 6 april. Dat betekent dat alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd komen te vervallen tot en met maandag 6 april. Ook is het CKE pand aan de Pastoor Petersstraat 180 tot die datum gesloten.

Wat betekent dat voor jou?
Onze online dienstverlening gaat door via onze website www.cke.nl en per mail kun je ons bereiken. We gaan proberen onze telefonische bereikbaarheid met ingang van maandag aan te bieden. Kijk op onze website voor onze contactgegevens: www.cke.nl/contact 

-Cursussen & Workshops
Via de website www.cke.nl kun je je inschrijven voor een cursus of workshop. Uiteraard worden nieuwe inschrijvingen pas ingepland na 6 april.
-Voor Verhuur, Onderwijs, Amateurkunst, Culturele Ontmoeting of overige afdelingen kun je op onze website meer informatie vinden en kun je contact opnemen per mail of telefoon. Uiteraard worden activiteiten pas ingepland na 6 april.

Op dit moment inventariseren we de consequenties van deze maatregelen en kijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verplaatsen of inhalen van lessen, cursussen en activiteiten. Als daar meer duidelijkheid over is, informeren we je zo snel als mogelijk.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website www.cke.nl waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Voor dringende vragen kun je contact met ons opnemen via info@cke.nl.

We wensen iedereen die zich niet lekker voelt een voorspoedig herstel.

We vertrouwen op je begrip voor deze situatie.


Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE - March 16th 2020

CKE is cancelling all lessons, courses and activities untill Tuesday 7 April

 

The government has announced new measures for everyone in the Netherlands against the spread of the corona virus until 6th of April. CKE is taking this advice, as well as its social responsibility towards its customers and employees, very seriously.

The management of CKE extends the current cancellation of all activities untill Tuesday 7 April. This means that all lessons, courses and activities organized by, with and on behalf of CKE will be canceled including Monday the 6th of April. The CKE building at Pastoor Petersstraat 180 is also closed until that date.

How does this affect you?
Our online services will continue as usual through our website www.cke.nl, and by e-mail. We will try to offer telephone accessibility from next Monday also. Please check our website for the contact details: www.cke.nl/contact

-Courses & Workshops
You can register for a course or workshop via the website www.cke.nl. New registrations will of course be scheduled after April 6th and handled in the usual manner.

-For Rental, Education, Amateur Art, Cultural Meeting or other departments, you can find more information on our website and/or you can contact us by e-mail or telephone. All activities will be scheduled in after April 6th.

We are currently making an inventory of the consequences of these emergency measures and are looking at the possibilities for rescheduling or catching up on lessons, courses and activities. We will inform you as soon as we have more information about this.

How to stay informed?
We would like to refer you to our website www.cke.nl, where we will keep you updated on the latest developments. For urgent questions, you can always send us an email at info@cke.nl.

We wish everyone who is affected by the virus and who may not be feeling well, a speedy recovery.

Thank you for your cooperation and understanding for the current situation.

 

Kind regards,

The Management and employees of CKE

 


Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 13 maart 2020

CKE annuleert alle lessen, cursussen en activiteiten tot en met dinsdag 31 maart

 

Afgelopen woensdag heb je bericht gehad dat CKE t/m maandag 16 maart alle lessen, cursussen en activiteiten annuleert. Het kabinet heeft inmiddels nieuwe maatregelen voor iedereen in Nederland afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus t/m 31 maart. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers.
De directie van CKE verlengt de huidige annulering van alle activiteiten tot en met dinsdag 31 maart. Dat betekent dat alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd komen te vervallen tot en met dinsdag 31 maart. Ook is het CKE pand aan de Pastoor Petersstraat 180 tot die datum gesloten.

Ondanks de oproep van het kabinet om onderwijs in het PO, VO en MBO door te laten gaan, zetten wij onze docenten niet in bij onderwijsinstellingen. We respecteren elke keuze die een school hierin maakt. CKE heeft echter besloten als werkgever niet twee tegenstrijdige maatregelen af te kondigen richting haar medewerkers.

Wat betekent dat voor jou?
Onze online dienstverlening gaat door via onze website www.cke.nl en per mail kun je ons bereiken.  We gaan proberen onze telefonische bereikbaarheid met ingang van maandag aan te bieden. Kijk op onze website voor onze contactgegevens: www.cke.nl/contact 

-Cursussen & Workshops
Via de website www.cke.nl kun je je inschrijven voor een cursus of workshop. Uiteraard worden nieuwe inschrijvingen pas ingepland na 31 maart.
-Voor Verhuur, Onderwijs, Amateurkunst, Culturele Ontmoeting of overige afdelingen kun je op onze website meer informatie vinden en kun je contact opnemen per mail of telefoon. Uiteraard worden activiteiten pas ingepland na 31 maart.

Op dit moment inventariseren we de consequenties van deze maatregelen en kijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verplaatsen of inhalen van lessen, cursussen en activiteiten. Als daar meer duidelijkheid over is, informeren we je zo snel als mogelijk.

Informatievoorziening
We verwijzen je naar onze website www.cke.nl waar we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Voor dringende vragen kun je contact met ons opnemen via info@cke.nl.

We wensen iedereen die zich niet lekker voelt een voorspoedig herstel.

We vertrouwen op je begrip voor deze situatie.


Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE -13th March 2020

CKE is cancelling all lessons, courses and activities up to and including Tuesday the 31st of March

 

Last Wednesday you received notice that CKE will cancel all classes, courses and activities until Monday the 16th of March.

The government has now announced new measures for everyone in the Netherlands against the spread of the corona virus until 31th of March. CKE is taking this advice, as well as its social responsibility towards its customers and employees, very seriously.

The management of CKE extends the current cancellation of all activities up to and including Tuesday the 31st of March. This means that all lessons, courses and activities organized by, with and on behalf of CKE will be canceled including Tuesday the 31st of March. The CKE building at Pastoor Petersstraat 180 is also closed until that date.

Despite the government’s call to continue providing education in PO, VO and MBO, we are not about to deploy our employees to the various educational institutions. Nonetheless we respect individual choices that schools may make in this. However, CKE has decided not to announce to its employees what we deem to be two contradictory measures.

 

How does this affect you?

Our online services will continue as usual through our website www.cke.nl, and by e-mail.

We will try to offer telephone accessibility from next Monday also. Please check our website for the contact details: www.cke.nl/contact

-Courses & Workshops

You can register for a course or workshop via the website www.cke.nl. New registrations will of course be scheduled after March 31st and handled in the usual manner.

-For Rental, Education, Amateur Art, Cultural Meeting or other departments, you can find more information on our website and/or you can contact us by e-mail or telephone. All activities will be scheduled in after March 31st.

We are currently making an inventory of the consequences of these emergency measures and are looking at the possibilities for rescheduling or catching up on lessons, courses and activities. We will inform you as soon as we have more information about this.

 

How to stay informed?

We would like to refer you to our website www.cke.nl, where we will keep you updated on the latest developments. For urgent questions, you can always send us an email at info@cke.nl.

 

We wish everyone who is affected by the virus and who may not be feeling well, a speedy recovery.

Thank you for your cooperation and understanding for the current situation.

 

Kind regards,

The Management and employees of CKE

 


 

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 11 maart 2020

CKE annuleert alle lessen, cursussen en activiteiten tot en met maandag 16 maart

 

De Veiligheidsregio Brabant adviseert alle Brabanders om zich zeven dagen te onthouden van sociale contacten, zodat de vitale functies in stand kunnen worden gehouden. Dit advies nemen wij serieus. CKE neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze klanten en medewerkers. Met ingang van woensdag 11 maart 13.00 uur vervallen alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij of namens CKE worden georganiseerd. Dat betekent ook dat het pand van CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 is gesloten.

 

Op deze website houden we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Maandag 16 maart komen we met een bericht op de website hoe nu verder.

Voor dringende vragen kun je contact met ons opnemen via info@cke.nl.

We vertrouwen op je begrip hiervoor.


Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers CKE

 

Update Corona Virus measures at CKE – 11th March 2020 

CKE is cancelling all lessons, courses and activities up to and including Monday the 16th of March 

The Safety Region (Veiligheidsregio) Brabant is advising all the citizens of Brabant to refrain from social contacts for seven days, in order to maintain the essential functioning of our community. CKE is taking this advice, as well as its social responsibility towards its customers and employees, very seriously. For this reason, all lessons, courses and activities organized by, at or on behalf of, CKE will be cancelled as of Wednesday the 11th of March, 13.00 hrs. This means that our building at Pastoor Petersstraat 180 will also be closed.
We would like to refer you to our website www.cke.nl, where we will keep you updated on the latest developments. On Monday the 16th of March we will announce on our website how to proceed further. For urgent questions you can send us an email at info@cke.nl.
We would like to thank you for your cooperation and understanding for the current situation.

Kind regards,

Management and employees CKE

Deel dit met je vrienden via: