vrijdag 12 juni 2020

CKE beperkt open en alleen op afspraak vanaf 2 juni

update corona-virus 12/6

 

Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 12 juni 2020

CKE beperkt open en alleen op afspraak vanaf 2 juni  

Door de actuele kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden de volgende maatregelen bij CKE.

Vanaf 2 juni is CKE beperkt open en alleen op afspraak te bezoeken
CKE is vanaf dinsdag 2 juni gestart met individuele muzieklessen op afspraak. Vanaf maandag 15 juni zijn daar voor bijna alle disciplines de groepslessen op afspraak bijgekomen. Alleen de groepslessen zang vanaf 13 jaar mogen nog niet fysiek plaatsvinden. De danslessen worden, afhankelijk van het weer, buiten op onze patio gegeven. Ook de lessen op de locaties POPEI en Meerhoven zijn gestart op afspraak. Uiteraard wordt alles veilig georganiseerd en volgens een protocol dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Alle berichten hierover vind je op onze website en alle actuele protocollen vind je op contact.

CKE blijft een week langer open, namelijk tot en met vrijdag 17 juli om zo veel mogelijk lessen en inhaallessen aan te kunnen bieden.

Wat betekent het voor onze overige activiteiten?
Vanaf 11 mei bieden we activiteiten in het basisonderwijs aan en vanaf 1 juni in het voortgezet onderwijs in afstemming met de betrokken scholen.

Alle overige reguliere activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd, worden waar mogelijk alleen in alternatieve werkvormen aangeboden. Als de kabinetsmaatregelen verruimd worden en we weer (reguliere) activiteiten gaan aanbieden, dan informeren we je hier verder over.

Tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen en verhuur
We organiseren tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen meer en dat geldt ook voor bijeenkomsten en evenementen die we samen met andere partijen organiseren. Dus geen activiteiten voor amateurkunst(verenigingen) of Café C Live!. Externe culturele verhuur van ruimten is mogelijk vanaf 1 september, onder voorbehoud van beschikbaarheid van onze locaties en de kabinetsmaatregelen. Externe commerciële verhuur van ruimten is tot nader order niet mogelijk.

Hoe blijf je op de hoogte?
Onze online dienstverlening gaat door via onze website www.cke.nl. Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar. Lees daarvoor het bericht over onze bereikbaarheid op de website. Houd de website van CKE in de gaten voor de meest actuele informatie.

Veel dank voor je begrip. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE - 12 June 2020

From 2 June, restricted opening times CKE and only by

Due to the current government measures to prevent the spread of the coronavirus, the following measures are in force at CKE.

From 2 June, there are restricted opening times at CKE and visits only by appointment
Since Tuesday 2 June, CKE has resumed individual music lessons by appointment. Since Monday 15 June, these have expanded to include group lessons in almost all disciplines, but by appointment only. The exception is the group singing lessons from age 13 onwards which may not yet take place live. Dance classes will be given outside on the patio, weather permitting. Lessons at CKE locations POPEI and Meerhoven have also been resumed, by appointment only. Naturally, everything will be organised safely and according to a protocol which complies with RIVM guidelines. All the news about lessons can be found on our website and all the current protocols at contact.
CKE will stay open a week longer than normal, with Friday 17 July as the last day before the summer holidays, in order to accommodate as many lessons and catch-up lessons as possible.

What does all this mean for our other activities?
We have been offering activities in primary schools since 11 May and in secondary schools since 1 June, in coordination with the schools concerned.
All other activities organised by and on behalf of CKE are being offered in alternative forms, where possible. If the government precautionary measures are relaxed and we are able to offer regular activities once more, we will notify you of this in more detail.

There will be no rentals, gatherings or events until 1 September
Until 1 September, we will be organising no gatherings or events, and that also applies to the gatherings and events which we organise together with other parties. So no activities for amateur arts (associations) or Café C Live!. Rental of rooms to external cultural parties will be possible from 1 September, subject to availability and government measures. Rental of rooms to external commercial parties is not possible until further notice.

How can you keep up to date?
Our online service will continue through our website www.cke.nl. For more details about limited telephone access, read the information about our availability on the website. Keep checking the CKE website for the latest information.

Thank you very much for your understanding. We wish everyone all the best in these difficult times. Take good care of yourself and each other!

Kind regards,
Management and staff of CKE


Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 13 mei 2020

Maatregelen CKE verlengd t/m 1 juni, start individuele muzieklessen vanaf 2 juni

Door de actuele kabinetsmaatregelen van 6 mei tegen verspreiding van het coronavirus heeft de directie van CKE besloten om onze huidige maatregelen te verlengen tot en met maandag 1 juni. Dat betekent dat alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd komen te vervallen tot en met maandag 1 juni. Ook is het CKE-pand aan de Pastoor Petersstraat 180 tot die datum gesloten.

Wat betekent het voor onze activiteiten tot en met 1 juni ?
We bieden wel activiteiten aan in een alternatieve vorm. Allereerst bieden docenten zo veel mogelijk alternatieve werkvormen aan voor de cursisten, via digitale kanalen of thuisstudiemateriaal. Ook worden, waar mogelijk, alternatieve activiteiten in de wijken en het onderwijs aangeboden. We bieden vanaf 11 mei activiteiten in het basisonderwijs aan na afstemming met de betrokken scholen. Ook nemen we met scholen in het voortgezet onderwijs contact op om af te stemmen aan welke onderwijsactiviteiten er behoefte is vanaf 1 juni.

Vanaf 2 juni start individuele muzieklessen op afspraak
CKE gaat vanaf dinsdag 2 juni beperkt open en starten met individuele muzieklessen op afspraak. Er mogen maximaal 30 personen inclusief personeel aanwezig zijn in het pand aan de Pastoor Petersstraat 180. Dat betekent dat we alleen op afspraak met individuele muzieklessen gaan starten. Uiteraard wordt alles veilig georganiseerd en volgens een protocol dat voldoet aan de RIVM-richtlijnen. De cursisten die individuele muzieklessen volgen, ontvangen hierover in week 21 meer informatie per mail. Voor alle overige lessen en disciplines geldt dat er alternatieve werkvormen worden aangeboden aan de cursisten.

Wat betekent het voor onze activiteiten na 1 juni ?
Vanaf 1 juli hopen we tevens groepslessen op te starten bij CKE met een maximum van 100 personen in het pand. Hiervoor worden de bestaande protocollen aangepast. Het pand blijft beperkt open en is alleen op afspraak te bezoeken. CKE blijft een week langer open, namelijk tot en met vrijdag 17 juli om zo veel mogelijk lessen en inhaallessen aan te kunnen bieden. Alle overige reguliere activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd worden voorlopig alleen in alternatieve werkvormen aangeboden als dat mogelijk is. Als de kabinetsmaatregelen verruimd worden en we weer (reguliere) activiteiten gaan aanbieden, dan informeren we je hier verder over.

Tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen en verhuur
We organiseren tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen meer en dat geldt ook voor bijeenkomsten en evenementen die we samen met andere partijen organiseren. Dus geen activiteiten voor amateurkunst(verenigingen) of Café C Live!. Externe culturele verhuur van ruimten is mogelijk vanaf 1 september, onder voorbehoud van beschikbaarheid van onze locaties en er voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand en overige RIVM-richtlijnen. Externe commerciële verhuur van ruimten is tot nader order niet mogelijk.

Hoe blijf je op de hoogte?
Onze online dienstverlening gaat door via onze website www.cke.nl. Wij zijn per mail en telefonisch beperkt bereikbaar. Lees daarvoor het bericht over onze bereikbaarheid op de website. Houd de website van CKE in de gaten voor de meest actuele informatie.

Veel dank voor je begrip. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar en houd vol!

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE - 13 May 2020

Measures extended through 1 June, individual lessons to start from 2 June

In accordance with the government's decision to extend the measures to combat spread of the coronavirus, as announced on 6 May, CKE management has decided to extend our current measures until Tuesday 2 June. That means that all lessons, courses and activities organised by, at and on behalf of CKE will be cancelled until Tuesday 2 June. The CKE premises at Pastoor Petersstraat 180 will be closed until that date.

How does this affect our activities until 2 June?
We are offering activities in an alternative form. Firstly, our teachers are offering the students as many alternative ways of working as possible, through digital channels or home study material. Alternative activities are also being offered in the districts and in schools, where possible. From 11 May, we will be offering activities in primary schools after coordinating with the schools concerned. We will also be getting in touch with secondary schools to coordinate which educational activities will be needed from 2 June onwards.

Individual lessons to start from 2 June by appointment
CKE will be open for limited times from 2 June and individual music lessons will start by appointment. A maximum of 30 people, including staff, will be permitted to be present on the premises at Pastoor Petersstraat 180. That means we can only start individual music lessons by appointment. Naturally, everything will be organised safely and according to a protocol which complies with RIVM guidelines. Students taking individual music lessons will receive more information about this by email in Week 21. For all other lessons and disciplines, students are being offered alternative ways of working.

How does this affect our activities after 1 June?
We also hope to be able to start up group lessons at CKE, with a maximum of 100 people present on the premises. Existing protocols will be applied. The premises will remain open for limited times and may only be visited by appointment. CKE will stay open a week longer than normal, with Friday 17 July as the last day before the summer holidays, in order to accommodate as many lessons and catch-up lessons as possible. All other regular activities organised by, at and on behalf of CKE will only be offered in alternative ways of working, where possible. If the government precautionary measures are relaxed and we are able to offer regular activities once more, we will notify you of this in more detail.

There will be no rentals, gatherings, or events until 1 September
Until 1 September, we will be organising no gatherings or events, and that also applies to the gatherings and events which we organise together with other parties. So no activities for amateur arts (associations) or Café C Live!. Rental of rooms to external cultural parties will be possible from 1 September, depending on availability and as long as the 1.5-metre distance requirement and other RIVM guidelines can be complied with. Rental of rooms to external commercial parties is not possible until further notice.

How can you keep up to date?
Our online service will continue through our website www.cke.nl. There is limited access by email and telephone. For more details, read the information about our availability on the website. Keep checking the CKE website for the latest information.

Thank you very much for your understanding. We wish everyone all the best in these difficult times. Take good care of yourself and each other and hang on in there!

Kind regards,
Management and staff of CKE


Update maatregelen Coronavirus bij CKE – 23 april 2020

Maatregelen CKE verlengd tot en met dinsdag 19 mei

Door de verlengde kabinetsmaatregelen van dinsdag 21 april tegen verspreiding van het coronavirus heeft de directie van CKE besloten om onze huidige maatregelen te verlengen tot en met dinsdag 19 mei. Dat betekent dat alle lessen, cursussen en activiteiten die door, bij en namens CKE worden georganiseerd komen te vervallen tot en met dinsdag 19 mei. Ook is het CKE-pand aan de Pastoor Petersstraat 180 tot die datum gesloten.

Wat betekent het voor onze activiteiten tot en met 19 mei?
Nu alle reguliere activiteiten van CKE zijn geannuleerd, bieden we wel activiteiten aan in een alternatieve vorm. Allereerst bieden docenten zo veel mogelijk alternatieve werkvormen aan voor de cursisten, via digitale kanalen of thuisstudiemateriaal. Ook worden, waar mogelijk, alternatieve activiteiten in de wijken en het onderwijs aangeboden. CKE biedt gedurende de meivakantie (zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020) geen online werkvormen aan cursisten of onderwijs aan.

Wel nemen we na de meivakantie contact op met scholen in het primair onderwijs om af te stemmen aan welke onderwijsactiviteiten er behoefte is.

Wat betekent het voor onze activiteiten na 19 mei ?
Als de kabinetsmaatregelen verruimd worden en we weer reguliere activiteiten gaan aanbieden, dan informeren we je hier verder over. CKE bereidt zich op dit moment voor op het kunnen aanbieden van reguliere activiteiten met 1,5 meter afstand en de overige richtlijnen uit de protocollen.

Tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen en verhuur
We organiseren tot 1 september geen bijeenkomsten en evenementen meer en dat geldt ook voor bijeenkomsten en evenementen die we samen met andere partijen organiseren. Dus geen activiteiten voor amateurkunst(verenigingen) of Café C Live! Externe verhuur van ruimten is mogelijk vanaf 1 september, mits er voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand en overige richtlijnen.

Wat betekent dat voor jou?
Tijdens de meivakantie (zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020) is CKE volledig gesloten en niet bereikbaar. Daarna gaat onze online dienstverlening door via onze website www.cke.nl en zijn we per mail en telefonisch beperkt bereikbaar. Lees daarvoor het bericht over onze bereikbaarheid op de website. Houd de website van CKE in de gaten voor de meest actuele informatie.

CKE Videoboodschap: We missen jullie! 
Speciaal voor onze lieve cursisten, bezoekers, amateurkunstenaars, onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners van CKE hebben we een videoboodschap: we missen jullie!

Veel dank voor je begrip. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar en houd vol!

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE

 

Update Coronavirus measures at CKE - 23 April 2020

Measures at CKE extended through Tuesday 19 May

In accordance with the government's decision to extend the measures to combat spread of the coronavirus, as announced on 21 April, CKE management has decided to extend our current measures through Tuesday 19 May. This means that all lessons, courses and activities organised through, at and on behalf of CKE will be cancelled until Wednesday 20 May. The CKE premises at Pastoor Petersstraat 180 will be closed until that date.

How does this affect our activities until 20 May?
Now that all the regular activities at CKE have been cancelled, we are offering activities in an alternative form. Our teachers are offering the students as many alternative ways of working as possible, through digital channels or home study material. Alternative activities are also being offered in the districts and in schools, where possible. During the May holiday (Saturday 25 April through Sunday 10 May 2020), there will be no online courses or lessons for students.

We will however be getting in touch with primary schools during the May holiday to discuss which educational activities are needed.

How does this affect our activities after 19 May?
If the government precautionary measures are relaxed and we are able to offer regular activities once more, we will notify you of this in more detail. At present, CKE is preparing to be able to offer regular activities taking into account the 1.5-metre distance requirement and the other guidelines in the protocols.

There will be no rentals, gatherings or events until 1 September
Until 1 September, we will be organising no gatherings or events, and that also applies to the gatherings and events which we organise together with other parties. So no activities for amateur arts (associations) or Café C Live! Rental of rooms to externals will be possible from 1 September, as long as the 1.5-metre distance requirement and other guidelines can be complied with.

How does this affect you?
During the May holiday (Saturday 25 April through Sunday 10 May 2020), CKE is completely closed and cannot be reached. After that, our online service through our website www.cke.nl will continue and there will be limited access by email and telephone.  For more details, read the information about our availability on the website. Keep checking the CKE website for the latest information.

CKE Video message: We miss you all!
We have recorded a video message especially for all CKE's lovely students, visitors, amateur artists, educational institutions and collaborative partners: we miss you all!

Thank you very much for your understanding. We wish everyone all the best in these difficult times. Take good care of yourself and each other and hang on in there!

Kind regards,
Management and staff of CKE