Cultuureducatie voor primair onderwijs

Op zoek naar kunstzinnige, culturele activiteiten voor het primair onderwijs? CKE Onderwijs biedt deze in verschillende disciplines: muziek, dans, beeldend, multimedia en theater/musical. We hebben allerlei soorten activiteiten:

 

Projecten en workshops

Bij kunstprojecten, jubileumdagen en workshopdagen vullen we allerlei leuke en uitdagende activiteiten in op het gebied van dans, muziek, theater, beeldende kunst, musical of multimedia. In overleg kan de activiteit op maat worden aangepast op een thema van de klas of de school. Er kan ook toegewerkt worden naar een presentatie.

Enkele voorbeelden van projecten en workshops:

 

Vakleerkracht

Steeds meer primair onderwijs scholen huren een vakleerkracht in voor een bepaalde kunstzinnige discipline, zodat het vak een goede en volwaardige plek in het onderwijs kan krijgen. De bekostiging hiervan komt o.a. uit de landelijke werkdrukverlagingsgelden voor het onderwijs. CKE heeft kunstvakdocenten in huis die, afgestemd op het curriculum van de school, voor langere tijd invulling kunnen geven aan een van de disciplines beeldend, dans, drama of muziek. Hierbij hanteren zij de doorlopende leerlijn voor het kunstvak zodat een goede opbouw ontstaat.

De inzet van de vakleerkracht kan op wekelijkse basis plaatsvinden, maar ook voor een bepaalde periode. Desgewenst kan de vakleerkracht de leerkrachten handvatten geven om zelf ook iets aan het desbetreffende kunstvak te doen. Het is ook mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de jaarlijkse schoolmusical op het gebied van dans en/of muziek en/of theater.

In bovenstaand filmpje vertellen twee leerlingen van Bs de Opbouw over hun ervaringen met de dramalessen op school. Zij hebben twee jaar lang bijna wekelijks lessen gehad in het kunstvak ‘drama’.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

CKE is partner in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin het werken met doorlopende leerlijnen uit de Culturele Ladekast centraal staat. We maken én geven activiteiten die structureel bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende culturele vermogens van leerlingen, vooral het creërend, maar ook het reflectief en analyserend vermogen. Zo ontstaan rijkere lessen die het cultureel vermogen van de leerlingen stimuleren.

We zetten onze expertise in op veel basisscholen die aan deze regeling deelnemen. We verzorgen hier diverse inspirerende projecten op het gebied van beeldende kunst en muziek. Zie voor meer informatie de website van CultuurStation. Daarnaast verzorgen we vanuit deze regeling ondersteuning aan leerkrachten, zodat ze zelf de basale lessen in een kunstvak kunnen geven. Deze ondersteuning kan bestaan uit voor- en/of nabespreking, bijwonen van de les of een voorbeeld-les.

CultuurStation is de organisator van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven. Scholen die hier belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met CultuurStation.

 

Cultuur&ik - Stedelijk programma creativiteit

Het ‘onderzoekend leren’ is in opkomst. Een onderzoekende, open en creatieve geest is essentieel voor een toekomstbestendige levenshouding. Kunst en cultuur bevordert deze kwaliteiten. De training ‘Cultuur&ik’ stimuleert volwassen professionals om de verbeeldingskracht van kinderen van 0 tot 13 jaar centraal te zetten.

CKE is deelnemer binnen het ‘Stedelijk Programma Creativiteit’ en werkt hierbij samen met een aantal andere culturele instellingen, Korein Kinderplein en het schoolbestuur van SKPO. CultuurStation is de projectleider.

We zoeken samen naar mogelijkheden om op basis van Cultuur&ik, scholen en kinderopvangen te ondersteunen bij het centraal stellen van het creatief proces (in tegenstelling tot een product). Dit gebeurt vanuit partnerschap en onderlinge kennisdeling.

De doelstellingen van ‘Cultuur&ik’ worden inmiddels op steeds meer scholen stap-voor-stap toegepast: iedere school kiest hierbij haar eigen accenten/ invalshoeken. CKE ondersteunt hierbij diverse scholen. Er is inmiddels een document gepubliceerd ‘Handreiking voor cultuurprofessionals; hoe ondersteun ik leerkrachten / pedagogisch medewerkers binnen een creatief proces.

Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden, zie de website van CultuurStation.

 

Kunstmenu

Het Kunstmenu is een totaalprogramma voor de school waarin alle kunstdisciplines aan bod komen, georganiseerd door CultuurStation. CKE verzorgt beeldende activiteiten in het Kunstmenu voor de groepen 3. Kijk hier voor meer info op de website van CultuurStation.

 

Naschoolse activiteiten

CKE biedt leuke en uitdagende naschoolse activiteiten aan voor scholen, kinderopvang en spilcentra. In overleg wordt een jaarplan opgesteld. Per periode van bijvoorbeeld zes weken, wordt de doelgroep en de kunstdiscipline bepaald. Er kan gekozen worden voor een afsluitende presentatie. De CKE-vakdocent informeert de leerlingen over doorstroommogelijkheden als ze hun talenten verder willen ontwikkelen. De aanvrager is verantwoordelijk voor het uitzetten en de organisatie van de naschoolse activiteiten. CKE overlegt met de school over geschikte activiteiten en regelt de juiste vakdocent.

Enkele voorbeelden van naschoolse activiteiten:

 

Museumlessen

Kunst kan je helpen om de wereld op een andere manier te bekijken! Kom je verwonderen in het van Van Abbemuseum. CKE organiseert in samenwerking met het van Abbemuseum gratis museumlessen voor basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 voor SBO en voor de onderbouw van het VSO. Meer informatie hierover is te vinden op de thema-pagina over de museumlessen.

 

Heb je interesse in een van onze activiteiten, neem dan contact met ons op.
 

Contactpersonen

Algmeen mailadres CKE Onderwijs: onderwijs@cke.nl

  • Dinie van Rossum (PO)
    dinie.vanrossum@cke.nl | (040) 216 32 59 (werkdagen: maandag en donderdag en dinsdag- en vrijdagochtend)
  • Ingrid Karssemakers (PO en VO)
    ingrid.karssemakers@cke.nl | (040) 216 32 82 (werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag)
  • Annebel Kuperus, museumdocent (PO)
    annebel.kuperus@cke.nl | (040) 2457743 (op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur)
Deel dit met je vrienden via: