Circle of Talent Eindhoven

Wat wij zien

De regio Eindhoven is ongekend succesvol door de wijze waarop techniek, design en kennis elkaar vinden en omarmen. Tegelijk nemen polarisatie, kansenongelijkheid en onzekerheid toe. Veranderingen gaan razendsnel en wij dreigen onze jeugd op te leiden voor een toekomst waarvan de banen nog volstrekt onbekend zijn. In een wereld waar we van de ene crisis in de andere rollen, hebben kinderen en jongeren een nieuw soort bagage nodig om een betekenisvolle rol te kunnen vervullen.

Wat wij geloven

Wij geloven in de waarde van kunst en cultuur in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom willen CKE en CultuurStation als partners in de Circle of Talent alle kinderen en jongeren in de regio Eindhoven de kans geven om hun kunstzinnige en creatieve vermogens te ontwikkelen. Dat is geen gesloten of lineair proces, maar een cirkel. Vandaar de naam Circle of Talent. Een netwerk waarin onderwijs, culturele instellingen, makers, kindcentra, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk optrekken om kinderen en jongeren datgene te bieden wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Wat wij doen

Vanuit de Circle of Talent ontwikkelen en begeleiden wij kinderen en jongeren op twee sporen. Eén spoor leidt naar de topkunst, het andere naar het bedrijfsleven. Kunstzinnig talent ontwikkelt zich in het primair en voortgezet onderwijs, via talentklassen in de vrije tijd, naar de kunstvakopleidingen. Vervolgens geeft de topkunstenaar zijn of haar kennis en inspiratie door aan een volgende generatie. Het andere spoor leidt tot een jongvolwassene met verbeeldingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen. Die kritisch denkt en in staat is zichzelf te presenteren en samen te werken. Allemaal vaardigheden die nodig zijn voor de banen van nu en de toekomst én om actief mee te kunnen doen in de samenleving.

 

 

Wat wij beloven

Wij, partners in de Circle of Talent Eindhoven, onderschrijven de volgende uitgangspunten:

 1. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en jongeren in hun kunstzinnige en creatieve vermogens.
 2. Wij vergroten de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om hun kunstzinnige en creatieve vermogens te ontwikkelen door structurele verbindingen aan te gaan.
 3. Wij zien de meerwaarde van en maken ons sterk voor brede creativiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren voor het bedrijfsleven en onze samenleving van nu en de toekomst.
 4. Wij gunnen elk kind en iedere jongere persoonlijke en creatieve groei. Vanuit het vakgebied kunst en cultuur willen wij hieraan bijdragen.
 5. Wij willen dat alle kinderen en jongeren kansen krijgen om hun kunstzinnige talent te ontplooien en door te groeien naar professionals in de kunsten of creatieve industrie.
 6. Wij ondersteunen de toestroom naar kunstvakopleidingen, in de verwachting dat kunstprofessionals op hun beurt weer kinderen en jongeren inspireren en vormen in hun ontwikkeling.
   
 
 


Waarin wij investeren

Wij hebben in Eindhoven een goede startpositie. Binnen het onderwijs is meer aandacht voor de ontwikkeling van kunstzinnige en creatieve vermogens. Regelingen als Cultuureducatie met Kwaliteit en de Combinatiefuncties ondersteunen dit. Dat geldt eveneens voor initiatieven als de vorming van Brainport-scholen en de uitvoering van het programma Stedelijke Creativiteit. Ook kent Eindhoven een divers aanbod aan naschoolse en vrijetijdsactiviteiten en wordt talentontwikkeling via talentklassen gestimuleerd. Maar de Circle of Talent is nog niet rond. Zo is Cultuureducatie nog niet structureel ingebed in het curriculum, is het naschoolse aanbod onderbelicht in krachtwijken en behoeft de verbinding tussen samenwerkingspartners op het gebied van talentontwikkeling meer aandacht. Daarom willen wij samen investeren in drie ‘witte vlekken’:

 • Structurele cultuureducatie door bredere en/of intensievere inzet van kunstvakdocenten op basisscholen.
 • Ontwikkeling van kunstzinnig talent door een sterkere verbinding tussen onderwijs, talentklassen in de vrije tijd en kunstvakopleidingen.
 • Ontwikkeling van creatieve vermogens door organisatie van naschoolse activiteiten in krachtwijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de flyer over de Circle of Talent in Eindhoven downloaden of contact opnemen met onze directeur, Karin Visser. Zij is het best te bereiken per mail, via karin.visser@cke.nl

 

Documenten

Veilingvoorwaarden Circle of Talent benefietdiner - versie oktober 2022 

 

 

De Circle of Talent vindt haar oorsprong bij CHV Academy, een initiatief van Phoenix Cultuur uit gemeente Meierijstad.

Onze donateurs

 

Onze Stad - Circle of Talent Eindhoven