woensdag 5 januari 2022

Corona-update per 10 januari

Cursussen en workshops zo veel mogelijk online

CKE pand gesloten t/m vrijdag 14 januari 2022 | Cultuuronderwijsactiviteiten basis en voortgezet onderwijs fysiek vanaf 10 januari | Cursussen vrije tijd zo veel mogelijk online vanaf 10 januari | Overige activiteiten zo veel mogelijk online of verplaatsen 
 

English version below

Coronamaatregelen met ingang van maandag 10 januari 2022

 
Zoals beloofd informeren we je over de voortgang van onze activiteiten vanaf 10 januari 2022. Op dit moment geldt er nog een lockdown tot en met vrijdag 14 januari 2022. Op maandag 3 januari 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat met ingang van 10 januari 2022 de basisscholen en voortgezet onderwijs weer opengaan. Dit houden de coronamaatregelen bij CKE in:

  • Pand CKE: Het pand aan de Pastoor Petersstraat is t/m vrijdag 14 januari 2022 gesloten voor bezoekers, behalve voor onderwijsactiviteiten vanaf maandag 10 januari.   
  • Cultuuronderwijs: Vanaf 10 januari 2022 zijn onderwijsactiviteiten voor basis- en voortgezet onderwijs weer fysiek mogelijk. Dat betekent dat de kunstklassen van Sint Joriscollege volgens het reguliere rooster en workshops voor cultuuronderwijs fysiek bij CKE doorgaan. Wel blijven de basisregels gelden: leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen; leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als de docenten. En voor dezelfde groep vanaf groep 6 geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Volwassenen houden onderling 1,5 m afstand. 
  • Amateurkunst  en  Cultuurparticipatie: Geplande activiteiten worden online of met een alternatieve vorm gegeven en als dat niet mogelijk is, dan worden zij verplaatst.
  • Cursussen vrije tijd: Alle cursussen en workshops in de vrije tijd gaan zo veel mogelijk online of met een alternatieve werkvorm door vanaf maandag 10 januari t/m vrijdag 14 januari 2022.  De docent neemt zo snel mogelijk contact met je op. Alle cursisten ontvangen op woensdag 5 januari 2022 een digitale nieuwsbrief. Als je als cursist een dringende vraag hebt over je cursus, neem dan contact op met je docent. 
  • Verhuur: Alle verhuuractiviteiten bij CKE worden geannuleerd en worden, in overleg, verplaatst naar een alternatieve datum. De afdeling Verhuur neemt zo snel mogelijk contact met je op. 

Wat betekent dat voor jou?

Als je vragen hebt over onze activiteiten of dienstverlening, dan kun je op onze website www.cke.nl veel informatie vinden. In verband met de kerstvakantie is CKE t/m zondag 9 januari 2022 niet bereikbaar. Wel is de cursusadministratie vanaf 3 januari beperkt bereikbaar per mail: cursusadministratie@cke.nl. Kijk voor overige contactgegevens op www.cke.nl/contact.


Actuele informatie


We houden je op onze website www.cke.nl steeds op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. We vertrouwen op je begrip.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers CKE   
 


English version 

Update on coronavirus measures at CKE – 5 January 2022

CKE premises closed through Friday 14 January 2022 | Cultural education activities primary and secondary schools - physical from 10 January | Courses for amateurs online as much as possible from 10 January | Other activities online as much as possible or rescheduled

 

Corona measures as of Monday 10 January 2022  


As we promised, we're keeping you informed of the progress of our activities from 10 January 2022. At present, there is a lockdown until end of day on Friday 14 January 2022.On Monday 3 January, the government announced that primary and secondary schools will reopen from 10 January 2022. The corona measures in place at CKE are as follows:

 

  • CKE premises: The premises on Pastoor Petersstraat are closed to visitors through Friday 14 January except for educational activities from Monday 10 January.
  • Cultural education: As of 10 January 2022, educational activities for primary and secondary schools can once again be physical. That means that the arts classes at Sint Joriscollege will continue according to the regular timetable and cultural education workshops will be physical at CKE.   However, the basic rules still apply. Pupils with symptoms must stay at home and get tested. Pupils in groups 6, 7 and 8 at primary school and pupils at secondary school must wear face masks in the hallways, just as the teachers. And for the same pupils from group 6 onwards, the following applies: take a preventive self-test twice a week at home. Adults maintain a distance of 1.5 metres from each other.
  • Amateur arts and cultural participation: Planned activities will either take place online or in an alternative form and where that is not possible, they will be postponed.
  •   Courses for amateurs: All amateur courses and workshops will take place online as much as possible or in an alternative form, from Monday 10 January through Friday 14 January.Your teacher will get in touch with you as soon as possible. All students will receive a digital newsletter on Wednesday 5 January 2022.  If you have an urgent question about your course, please get in touch with your teacher. 
  • Rental: All rental activities at CKE will be cancelled and postponed, in mutual agreement. The Rentals department will get in touch with you as soon as possible.

How does this affect you?


If you have any questions about our activities or service, you can find a lot of information on our website www.cke.nl. Due to the Christmas holidays, CKE cannot be reached until Monday 10 January 2022. However, the course administration will be running a restricted email service from 3 January: cursusadministratie@cke.nl. For other contact information, go to www.cke.nl/contact.


Up-to-date information


We constantly keep you up to date with the latest developments on our website. We appreciate your understanding.

Kind regards,
Management and staff of CKE